VOOR EEN GOED NATUUR- EN MILIEUBELEID STEMT
Dus voor een sterke en landelijke gemeente stemt u op 3 maart VVD.
Laarbeek, 26 januari 2010

Het verheugt ons om te zien dat er veel belangstelling is voor natuur en milieu in Laarbeek. Ook de VVD staat voor een goede gemeentelijke inzet voor natuur en milieu.
In ons verkiezingsprogramma staat: "Vanuit de liberale visie vindt de VVD het van belang om de gewenste groei van Laarbeek in samenhang met de totale kwaliteitsverbetering op sociaal-economisch, ruimtelijk en maatschappelijk gebied te realiseren".

Aandacht voor onze natuur en het milieu is hierbij van groot belang. Als liberale partij zijn wij uiteraard terughoudend bij het opleggen van dwingende voorschriften. Toch zal de overheid duidelijk de kaders aan moeten geven.

 - Handhaving is ook op het gebied van natuur en milieu belangrijk. De VVD is bijvoorbeeld voorstander van de
   vereenvoudiging  van de vergunningaanvraag voor de kap van bomen. Wanneer echter bomen illegaal gekapt
   worden, zal de gemeente moeten handhaven.
 - Natuur zit voor een groot deel in kleine landschapselementen zoals bosjes, houtwallen, hagen, wegbermen en
   poelen. We moeten zuinig omgaan met deze  landschapselementen. Dit betekent inpassing bij de aanleg van
   nieuwe woonwijken of industrieterreinen of anders ruime compensatie. Compensatie van verloren gegane natuur
   zou bij voorkeur moeten gebeuren binnen de eigen gemeente. De VVD  wil actief meewerken bij initiatieven voor
   de aanleg van kleine landschapselementen. Zeker op gemeentegronden kan hiervoor het goede voorbeeld
   worden gegeven.
 - Een goed natuur- en milieubeleid hoeft niet duur te zijn en zeker niet ten koste te gaan van economische
   vooruitgang. Voorbeelden hiervoor zijn een duurzame inrichting van nieuwe industrieterreinen en woonwijken,
   ecologisch inrichting van zandpaden, ecologisch beheer van de groenvoorzieningen en een actieve opstelling bij
   de uitvoering van de reconstructie.
 - De VVD  zou de bestaande klankbordgroep buitengebied naast ambtelijk ook graag bestuurlijk willen
   ondersteunen, om zo voorstellen vanuit de groene groeperingen, zoals het IVN en de ZLTO, in een vroeg
   stadium in het besluitvormingstraject mee te kunnen nemen.
 - Er is veel aandacht voor het gebruik van duurzame energiebronnen. De inzet hiervan blijft echter beperkt.
   Volgens de VVD zou de gemeente hier een stimulerende rol kunnen spelen, bijv. door ondernemers te
   ondersteunen bij het opzetten van oplaadpunten voor elektrische auto's en bij de beoordeling van
   nieuwbouwplannen.
 - De VVD wil graag door goede voorlichting de burgers wijzen op de mogelijkheden die ieder zelf heeft bij het
   verbeteren van natuur en milieu. Bijvoorbeeld door energiebesparing of het scheiden van hun afval.
U NATUURLIJK VVD
De VVD Kiest Kwaliteit, Zeker Nu!